Quy định - Quy chế Công ty

1. ĐIỀU LỆ CÔNG TY THÁNG 4 NĂM 2021

2. QUY CHẾ NỘI BỘ QUẢN TRỊ CÔNG TY

3. QUY CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG TY

4. QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ PHÚC LỢI CÔNG TY

5. QUY CHẾ QUẢN LÝ CÔNG NỢ

6. QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG QUỸ KHEN THƯỞNG CỦA CÔNG TY

7. QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CTCP LILAMA 18

8. QUY CHẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN

9. QUY CHẾ QUẢN LÝ NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN CTCP LILAMA 18 VÀO CÁC DN KHÁC

10. QUY CHẾ NGƯỜI ĐƯỢC ỨNG CỬ THAM GIA BKS TẠI CÔNG TY CÓ PHẦN GÓP VỐN

11. QUY CHẾ BỔ NHIỆM, BN LẠI, LUÂN CHUYỂN, MIỄN NHIỆM, TỪ CHỨC CỦA CÁN BỘ

12. QUY CHẾ ĐẤU THẦU CTCP LILAMA 18

13. QUY CHẾ PHÂN CẤP VÀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ

14. QUY CHẾ HỆ THỐNG THANG BẢNG LƯƠNG

15. QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG SAU KHI ĐÀO TẠO

16. QUY ĐỊNH MUA SẮM SỬ DỤNG THIẾT BỊ DỤNG CỤ PHÒNG CHÁY, PHÒNG ĐỘC

16. QUY ĐỊNH PHƯƠNG THỨC TÍNH LƯƠNG CHO KHỐI LAO ĐỘNG TRỰC TIẾP

17. QUY CHẾ CÔNG TÁC BẢO VỆ CỦA CÔNG TY

18. QUY CHẾ CÔNG TÁC QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CỦA CÔNG TY

19. QUY ĐỊNH PHƯƠNG THỨC TÍNH LƯƠNG VÀ CHUYỂN ĐỔI LƯƠNG

20. QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NHÂN LỰC

21. QUY CHẾ PHÂN CÔNG CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ PHÒNG BAN

22. NỘI QUY LAO ĐỘNG

23. QUY CHẾ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

24. QUY ĐỊNH QUẢN LÝ SỬ DỤNG XE Ô TÔ

25. QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG KHỐI CƠ QUAN CTCP LILAMA 18

26. QUY CHẾ TIẾP CÔNG DÂN

27. QUY CHẾ CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG

29. QUY ĐINH CÁCH TRÌNH BÀY SOẠN THẢO VB - HD ÁP DỤNG BIỂU MẪU

30. THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

31. QUY CHẾ DÂN CHỦ NƠI LÀM VIỆC CÔNG TY

32. QUY CHẾ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC GIỮA CÔNG ĐOÀN VÀ TGĐ

33. QUY CHẾ TẠM THỜI VỀ CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ VÀ CHI PHÍ TIẾP KHÁCH

34. QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ HỖ TRỢ ĐỒNG NGHIỆP

35. QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH TẠO, LẬP, XỬ LÝ HĐĐT CỦA CTCP LILAMA 18

36. QUY CHẾ LỰA CHỌN THẦU PHỤ

37. QUY CHẾ GIAO KHOÁN

38. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG MẠNG MÁY TÍNH

39. QUY ĐỊNH QUẢN LÝ SỬ DỤNG THIẾT BỊ THI CÔNG

40. QUY ĐỊNH ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NHIÊN LIỆU CHO XE, MÁY, THIẾT BỊ THI CÔNG

41. QUY ĐỊNH CÔNG TÁC QUẢN LÝ VẬT TƯ, DỤNG CỤ & BẢO HỘ LAO ĐỘNG CỦA CTCP LILAMA 18

42. QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

43. QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC QLVT GIÀN GIÁO TẠI CÁC ĐƠN VỊ

44. QUY ĐỊNH PHÂN CẤP PHÂN CÔNG ATVSLĐ

45. QUY CHẾ KIỂM TOÁN NỘI BỘ

46.QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG MẠNG LƯỚI ATVSV