CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Ngày đăng: 24/04/2019

Ngày 20/04/2019, Công ty cổ phần Lilama 18 (mã chứng khoán LM8) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với sự tham dự của 112 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 6.829.777 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 72.84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

     Trong chương trình làm việc, ĐHĐCĐ đã xem xét, cho ý kiến và biểu quyết về các vấn đề liên quan đến kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch 2019. Các nội dung trên đều đã được ĐHĐCĐ thông qua với số phiếu đồng thuận cao.

     Về kết quả hoạt động SXKD 2018, ĐHĐCĐ đã thông qua các báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát. Nhìn chung, năm 2018 là năm thành công của LM8, với các chỉ tiêu về doanh thu (1.947,680 tỷ đồng), lợi nhuận trước thuế (36,1 tỷ đồng) đều vượt xa so với kế hoạch được thông qua vào phiên họp thường niên năm 2018. Với kết quả tích cực này, ĐHĐCĐ cũng đã thông qua mức chi cổ tức 10% bằng tiền mặt cho năm 2018.

     Trong chương trình làm việc, ĐHĐCĐ đã xem xét, cho ý kiến và biểu quyết về các vấn đề liên quan đến kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch 2019. Các nội dung trên đều đã được ĐHĐCĐ thông qua với số phiếu đồng thuận cao.

     Về kết quả hoạt động SXKD 2018, ĐHĐCĐ đã thông qua các báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát. Nhìn chung, năm 2018 là năm thành công của LM8, với các chỉ tiêu về doanh thu (1.947,680 tỷ đồng), lợi nhuận trước thuế (36,1 tỷ đồng) đều vượt xa so với kế hoạch được thông qua vào phiên họp thường niên năm 2018. Với kết quả tích cực này, ĐHĐCĐ cũng đã thông qua mức chi cổ tức 10% bằng tiền mặt cho năm 2018.

 

Ông Lê Văn Tuấn – Tổng giám đốc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

 

     Trên cương vị là Tổng giám đốc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam –CTCP, ông Lê Văn Tuấn đã có những trao đổi cởi mở tại Đại hội. Ông cho thấy bức tranh toàn cảnh về điều kiện cạnh tranh gay gắt và những khó khăn trước mắt trong ngành công nghiệp năng lượng truyền thống trên toàn thế giới. Trong bối cảnh đó, Ông Lê Văn Tuấn đã biểu dương kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Lilama 18 trong năm 2018 nhưng cũng lưu ý để vượt qua giai đoạn khó khăn này Lilama 18 cần nâng cao năng lực quản trị của doanh nghiệp, tái cấu trúc doanh nghiệp một cách toàn diện, tăng cường kiểm soát và quản trị rủi ro… Thay mặt Công ty, ông Lê Quốc Ân – Chủ tịch Hội đồng Quản trị đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng giám đốc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP.

    Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 tổng doanh thu năm là 1.232,750 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 32 tỷ đồng; dự kiến chia cổ tức bằng tiền 10-13% mệnh giá cổ phiếu. Đó là mục tiêu không dễ dàng đạt được trong bối cảnh ngành lắp máy vẫn đang gặp nhiều thách thức.

    Với các bước đi vững chắc, được cân nhắc cẩn trọng và phù hợp với từng giai đoạn, Công ty cổ phần Lilama 18 kỳ vọng sẽ hoàn thành kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua, tiếp tục nâng cao hiệu quả đồng vốn, tăng cường củng cố vững chắc uy tín, sức mạnh và thương hiệu Lilama 18 đáp ứng được kỳ vọng của cổ đông.