CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Ngày đăng: 11/04/2018

Ngày 7 tháng 4 năm 2018, Công ty cổ phần Lilama 18 đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

    Đến dự Đại hội, về phía Tổng công ty Lắp máy Việt Nam có ông Lê Văn Tuấn – Tổng giám đốc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP, về phía Công ty Cổ phần Lilama 18 có các ông trong Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng giám đốc, đặc biệt có sự hiện diện của 130 cổ đông với 5.979.611 cổ phần sở hữu và được ủy quyền dự họp, chiếm 63,7% số cổ phần có quyền biểu quyết.

    Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2017 với những kết quả đáng ghi nhận như:  tổng doanh thu 1.715 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 30,3 tỷ đồng, nộp nhà nước 79.5 tỉ đồng, thu nhập bình quân 10.6 triệu đồng/ người/ tháng.

 

Ông Lê Quốc Ân – Chủ tịch Hội đồng Quản trị báo cáo kết quả SXKD năm 2017,

phương hướng nhiệm vụ năm 2018

    Đại hội cũng nhất trí cao và thông qua Kế hoạch mục tiêu năm 2018 của Lilama 18, trong đó, những điểm chính bao gồm: tổng doanh thu 1.168 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 30 tỷ đồng, nộp ngân sách 54.4 tỷ đồng, thu nhập bình quân 10.1 triệu đồng/ người/ tháng, dự kiến trả cổ tức từ 10-13%.

 

Ông Lê Văn Tuấn – Tổng giám đốc Tổng công ty lắp máy Việt Nam – CTCP phát biểu tại Đại hội

 

    Tại Đại hội, HĐQT đã lắng nghe và trả lời thỏa đáng những ý kiến đóng góp, thảo luận của các Cổ đông. Đặc biệt, ông Lê Văn Tuấn, Tổng giám đốc Tông ty Lắp máy Việt Nam - CTCP cũng đã trao đổi thẳng thắn trên góc nhìn của một người vừa là lãnh đạo đến từ công ty mẹ, vừa cổ đông lớn nhất của LM8. Ông Tuấn nhận định tình hình kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng đến việc làm cho hàng ngàn lao động. Ông cũng đã chân tình chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình quản trị và phát triển bền vững Công ty. Quan trọng hơn cả, doanh nghiệp cần có chiến lược phát triển đúng đắn và kế hoạch thực thi triển khai hiệu quả, chiêu mộ và sử dụng nhân sự hợp lý. Ông cũng tin tưởng rằng với hướng đi đúng đắn và nỗ lực cố gắng của toàn thể CBCNV, Lilama 18 sẽ vững vàng vượt qua khó khăn thách thức…

    Với sự nhất trí cao, Đại hội đã biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình của HĐQT, Ban kiểm soát; thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty; tờ trình phê duyệt quy chế nội bộ quản trị Công ty… tất cả đều được thông qua với tỷ lệ biểu quyết cao, thể hiện ý chí quyết tâm cũng như sự ủng hộ, đồng thuận của các cổ đông với công ty.