CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18 TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Ngày đăng: 12/04/2016

Sáng 09/4, Công ty Cổ phần Lilama 18 (mã chứng khoán LM8) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tại Hội trường Thống Nhất, Quận 1, TP.HCM. Tham dự Đại hội có 184 cổ đông, đại diện 80,49% số cổ phần có quyền biểu quyết.

    Dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch, Đại hội đã xem xét và thông qua các vấn đề như: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016; Báo cáo tài chính năm 2015; thông qua các tờ trình với tỷ lệ đồng ý cao: Tờ trình phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, Tờ trình phê duyệt phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu; Tờ trình phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu ra công chúng; Tờ trình phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Phê duyệt kế hoạch thực hiện đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị ( điều chỉnh)... Đại hội cũng đã thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, theo đó miễn nhiệm chức vụ trưởng Ban kiểm soát của ông Nguyễn Xuân Trường và thành viên Ban kiểm soát của ông Phạm Tuấn Anh do nhận nhiệm vụ mới, đồng thời ông Nguyễn Văn Bình được tín nhiệm bầu làm Trưởng Ban kiểm soát, ông Tô Phi Sơn giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát.

 

 

    Nhìn chung, năm 2015 là năm thành công của Lilama 18 với tổng doanh thu 1.593 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 69,073 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 66,073 tỷ đồng, dự kiến chia cổ tức 18% ( 10% tiền mặt, 8% cổ phiếu).

    Đại hội cũng ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp của quý Cổ đông, giải đáp thỏa đáng các câu hỏi đặt ra, trong đó các cổ đông đều thể hiện sự hài lòng và tin tưởng vào với công tác quản lý điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám Đốc.

    Với tầm nhìn và nỗ lực của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc, sự đoàn kết của tập thể CBCNV cùng sự quan tâm ủng hộ của đông đảo cổ đông, tin tưởng rằng Lilama 18 sẽ hoàn thành nhiệm vụ năm 2016, vững bước trên lộ trình phát triển trở thành nhà chế tạo và lắp đặt thiết bị hàng đầu tại Việt Nam và từng bước gia nhập sâu hơn vào chuỗi sản xuất toàn cầu nhiều tiềm năng.