CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18 TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Ngày đăng: 24/04/2021

Sáng ngày 24/4/2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Lilama 18 được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị 272, số 272 Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Đến dự Đại hội gồm Ban lãnh đạo Công ty cùng 75 đại biểu đại diện cho 7.440.898 cổ phần chiếm 79,2539 % cổ phần có quyền biểu quyết.

    Đại hội đã nhất trí thông qua Ban Chủ tọa Đại hội gồm có ông Lê Quốc Ân – Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị tham gia điều hành Đại hội.

 

 

Ông Lê Quốc Ân – Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo kết quả hoạt động Của Công ty

 

    Đại hội thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty như: Tổng doanh thu và thu nhập khác đạt 1.380 tỷ đồng đạt tỷ lệ 106,7% so với kế hoạch, lợi nhuận trước thuế 1