GIỚI THIỆU
TIN TỨC
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
HÌNH ẢNH DỰ ÁN
TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ
LỊCH SỬ
KHÁCH HÀNG
ĐÀO TẠO
TƯ VẤN
THƯ VIỆN VIDEO
THƯ VIỆN HÌNH ẢNH
THÀNH TÍCH
LIÊN HỆ

THƯ VIỆN VIDEO
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
Lilama 18 trên đường hội nhập
Giới thiệu LILAMA18
Quality Crown Award London 2009
B.I.D Quality Award New York 2010
Diamond Summit Award Paris 2011

Quảng cáo

Quan hệ cổ đông  >  ĐHĐCĐ 2014 VỀ TRƯỚC
  2011. Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2011   DownLoad

  2012. Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2012   DownLoad

  2013-1. NGHI QUYET DAI HOI DONG CO DONG NAM 2013   DownLoad

  2013-2. Du thao Dieu le Cong ty Co phan Lilama 18   DownLoad

  2013-3. BAO CAO THUONG NIEN NAM 2012   DownLoad

  2014-1. NGHI QUYET DAI HOI CO DONG 19-04-2014   DownLoad

  2014-2. BIEN BAN HOP DAI HOI DONG CO DONG 19-04-2014   DownLoad

  2014-3. CONG BO THONG TIN NGAY 19-04-2014   DownLoad

  2014-4. TO TRINH PHE DUYET DE AN TAI CAU TRUC   DownLoad

  2014-5. BAO CAO CUA BAN KIEM SOAT   DownLoad

  2014-6. BAO CAO TAI CHINH 2013   DownLoad

  2014-7. DU THAO BAO CAO HDQT   DownLoad

  2014-8. GIAY DE NGHI UNG CU   DownLoad

  2014-9. NGHI QUYET HDQT 2014   DownLoad

  2014-10. PHIEU BIEU QUYET   DownLoad

  2014-11. QUY CHE LAM VIEC DHDCD THUONG NIEN 2014   DownLoad

  2014-12. QUY CHE UNG CU BAU CU DE CU BO SUNG THANH VIEN HDQT   DownLoad

  2014-13. SO YEU LY LICH   DownLoad

  2014-14. TAI LIEU SO 027-LILAMA18-2014   DownLoad

  2014-15. THE BIEU QUYET   DownLoad

  2014-16. THONG BAO DANG KY CHUONG TRINH DHDCD THUONG NIEN 2014   DownLoad

  2014-17. THONG BAO UNG CU DE CU BO SUNG THANH VIEN HDQT   DownLoad

  2014-18. TO TRINH BAU BO SUNG THANH VIEN HDQT   DownLoad

  2014-19. TO TRINH CHI THU LAO HDQT, BKS, THU KY CONG TY   DownLoad

  2014-20. TO TRINH LUA CHON CONG TY KIEM TOAN BAO CAO TAI CHINH 2014   DownLoad

  2014-21. TO TRINH PHE DUYET HDQT KIEM TGD   DownLoad

  2014-22. TO TRINH PHE DUYET PHUONG AN PHAN PHOI LOI NHUAN 2013   DownLoad

  2014-23. DU THAO NGHI QUYET DHDCD THUONG NIEN 2014   DownLoad

 


 
Lượt truy cập: 6108655
Copyright © 2011 Lilama18.
Allright reserved
Designed by GoldTime


CÔNG TY CỔ PHẨN LILAMA 18 (LILAMA 18 JSC)

Văn phòng: 9 - 19 Hồ Tùng Mậu, Q1, TP. HCM, VN
Điện thoại: (84.8) 38.298 490 - 38.217 474 - 38.217 115
Fax: (84.8) 38.210 853 - Website:
www.lilama18.com.vn

Email: info@lilama18.com.vnsyquynh.ktkt@lilama18.com.vn

tour di thai

Cơ hội sở hữu căn hộ 2 phòng ngủ tại dự án Chung cư Gelexia Riverside chỉ từ 1.2 tỷ /căn lãi xuất ưu đãi 0% trong 24 tháng.
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG